Cẩm nang bắt đầu lập trình C với các toán tử C cho người mới

Trong lập trình C thì bạn cần nắm được một khái niệm quan trọng nữa đó là các toán tử C. Đây là một ký hiệu được dùng để yêu cầu trình biên dịch thực hiện các thao tác toán học hoặc logic cụ thể. Chúng được sử dụng trong các chương trình để thao tác dữ liệu và biến. Ngôn ngữ C có các toán tử cài sẵn và chúng được phân loại thành nhiều loại khác nhau. Cùng Box.edu bắt đầu lập trình C với các toán tử C nhé!

👉 Xem thêm: Giới thiệu về con trỏ trong C, cách tạo và quản lý con trỏ C

👉 Xem thêm: Hướng dẫn cách sử dụng danh sách liên kết trong C hiệu quả

👉 Xem thêm: Hướng dẫn cách tìm nạp chuỗi trong hàm C fgets chính xác

Mục lục bài viết

Bắt đầu lập trình C với các toán tử C

bat-dau-lap-trinh-c-voi-cac-toan-tu-c.jpg

Bắt đầu lập trình C với các toán tử C

Toán tử số học

Ngôn ngữ lập trinh C cung cấp hầu như tất cả các toán tử số học cơ bản cụ thể:

 • + Phép cộng hoặc cộng một bậc
 • – Phép trừ hoặc phép trừ một bậc
 • * Phép nhân
 • / Phân công
 • % Modulo Division

Ví dụ về toán tử số học

void main ()
{
int number1, number2, number3;
int sum1, đa, divi, khác biệt;
printf (“Nhập hai số \ n”);
scanf (“% d”, & number1);
scanf (“% d”, & number2); // number1 = 10, number2 = 5, number3 = 20
scanf (“% d”, & number3);
sum1 = number1 + number2 + number3;
sự khác biệt = number1-number2;
đa = number1 * number2 * number3;
divi = number1 / number2;
printf (“Phép cộng là% d” sum1);
printf (“Phép trừ là% d”, hiệu số);
printf (“Phép nhân là% d”, multi);
printf (“Phép chia là% d”, div);
}

Đầu ra cụ thể đó là:

 • Bổ sung là 35
 • Phép trừ là 5
 • Phép nhân sẽ là 1000
 • Sư đoàn chính là 2

Tìm hiểu về toán tử quan hệ

Các toán tử này được sử dụng để so sánh giữa hai đại lượng hoặc đưa ra các quyết định nhất định. Ví dụ, một toán tử quan hệ so sánh tuổi của hai người hoặc giá của hai mặt hàng.

a <b hoặc a <30 được gọi là biểu thức quan hệ và giá trị tương ứng của chúng là một hoặc không và có thể là đúng hoặc sai.

Ví dụ:

10 <40 là đúng. Trong khi 20> 240 là sai.

Các toán tử khác nhau sẽ là:

 • <nhỏ hơn
 • <= nhỏ hơn hoặc bằng
 • > lớn hơn
 • > = lớn hơn hoặc bằng
 • == bằng
 • ! = không bằng

Hoặc:

4 <= 10 Đúng
4 <= - 10 Sai
10 == 10 Đúng

a + b = d + g trong trường hợp tổng các giá trị của a và b chính bằng tổng của g và d cộng lại.

Một biểu thức số học có thể được sử dụng ở một trong hai bên của toán tử quan hệ. Đối với trường hợp này, một biểu thức số học được đánh giá đầu tiên ở một trong hai bên và sau đó kết quả sẽ được đánh giá.

Tổng quan về toán tử logic

Các toán tử logic được sử dụng để đánh giá các biểu thức chính quy phức tạp và nó được sử dụng kết hợp với các toán tử quan hệ để kiểm tra một hoặc nhiều điều kiện sau đó đưa ra các quyết định khác nhau. Cụ thể ngôn ngữ C có ba toán tử logic đó là:

 • &&: Đây là toán tử logic AND. Nếu cả hai toán tử này hạng đều khác 0, thì sẽ đủ điều kiện để trở thành true
 • ||: Chính là toán tử OR logic. Với bất kỳ toán tử hạng nào trong hai toán hạng khác 0, thì sẽ là điều kiện trở thành true
 • !: Nó là logic NOT và được sử dụng để đảo ngược trạng thái logic của toán hạng. Nếu điều kiện đúng, toán tử NOT sẽ làm cho nó bị sai và ngược lại

Một ví dụ cụ thể

a> b && x == 20

Biểu thức trên là sự kết hợp của hai biểu thức quan hệ và chúng được gọi là biểu thức logic. Một biểu thức logic cũng mang lại giá trị bằng một hoặc không. Ví dụ, biểu thức trên là đúng khi cả điều kiện a> b và x == 20 đều đúng.

 • Nếu (num <5 || num> 10)
 • Nếu (num> 5 && num2 <5)

Người điều hành nhiệm vụ

Các toán tử này thường được sử dụng để gán kết quả của một biểu thức cho một biến. Ngôn ngữ lập trình C cũng có một vài toán tử gán tốc ký khác nhau.

Ví dụ: x = x + y + 1 có thể được viết dưới dạng viết tắt: x + = y + 1. Toán tử viết tắt + = có nghĩa là “thêm y + 1 vào x” hoặc “tăng x lên y + 1”.

Trong trường hợp: y = 2 và x = 1, thì x sau khi thực hiện sẽ trở thành 5. Những lợi thế của việc sử dụng tốc ký đó là:

 • Không có sự lặp lại của phía bên trái do vậy khả năng đọc cũng sẽ tốt hơn
 • Tuyên bố trở nên ngắn gọn hơn
 • Và tuyên bố hiệu quả hơn

Một vài ví dụ dưới đây sẽ mô tả rõ hơn:

 • a + = 1
 • a- = 1
 • a * = n + 1 giống với a = a * (n + 1)
 • a / = n + 1 giống với a = a / (n + 1)
 • a% = b tương tự như aa = a% b

Các toán tử giảm dần

cac-toan-tu-giam-dan.jpg

Các toán tử giảm dần

Điều đặc biệt là ngôn ngữ C cho phép các toán tử hữu ích thường không có khả năng được tìm thấy trong các ngôn ngữ khác. Đây là các toán tử tăng (++) và giảm (-).

Một điều chú ý là toán tử tăng thêm 1 vào toán hạng, trong khi toán tử giảm trừ đi 1 và cả hai toán tử này đều là toán tử đơn phân.

Các loại này được phân chia thành hai bộ phận khác nhau phụ thuộc vào các chức năng của chúng cụ thể đó là:

 • Postfix
 • Tiếp đầu ngữ

Trong Postfix, giá trị đầu tiên được gán cho biến ở bên trái và sau đó nó tăng theo toán hạng. Ví dụ đó là:

n = 2;
y = n ++;

Chữ ‘y’ sẽ giữ 2 và hậu tố đầu tiên chỉ định giá trị và sau đó tăng lên lần lượt từng giá trị một. Với các Tiền tố, giá trị được tăng dần và sau đó được gán một giá trị nhất định. 

n = 2
y = ++ n

Chữ ‘y’ sẽ giữ bằng 3. Đồng thời các toán tử tăng và giảm là các toán tử một ngôi và chúng yêu cầu các biến làm toán hạng của chúng. Mức độ ưu tiên và tính liên kết của các toán tử ++ và – cũng giống như các toán tử + và một -.

Toán tử bậc ba là một toán tử điều kiện có sẵn trong lập trình C để xây dựng các biểu thức điều kiện có dạng: exp1? exp2: exp3. Ở đây exp1, exp2, exp3 là dạng các biểu thức. Và cụ thể chúng sẽ được hoạt động như sau:

Exp1 sẽ được đánh giá đầu tiên. Nếu đúng thì exp2 được đánh giá tiếp theo và trở thành giá trị của biểu thức. Nếu exp1 mà sai thì exp3 được đánh giá và nó là giá trị của biểu thức. Một điều lưu ý rằng chỉ một trong các biểu thức sau ‘?’ sẽ được thực thi.

n = 9;
m = 0;
x = (n> m)? n: m;

Toán tử bậc ba hoạt động cũng giống như câu lệnh If else.

Những điều cần biết về toán tử Bitwise

Thêm một điểm nữa ở ngôn ngữ C đó là nó cũng cung cấp phương tiện thay đổi thông tin ở các mức bit. Các toán tử này được sử dụng để kiểm tra các bit hoặc dịch chuyển chúng sang phải hay sang trái. Các toán tử bitwise không được áp dụng cho các giá trị float và double, nghĩa là các giá trị thập phân.

Ví dụ toán tử Bitwise 

 • & bitwise VÀ
 • | bitwise HOẶC
 • ^ bitwise độc ​​quyền HOẶC
 • << dịch sang trái
 • >> sang phải

Cách sử dụng toán tử Bitwise

Ngôn ngữ C đặc biệt hỗ trợ các toán tử như: toán tử dấu phẩy và sizeof.

Toán tử dấu phẩy

Toán tử dấu phẩy được sử dụng để liên kết tất cả các biểu thức có liên quan theo cách mà dấu phẩy liên kết danh sách các biểu thức được đánh giá từ trái sang phải và các biểu thức ngoài cùng bên phải hiển thị giá trị của biểu thức kết hợp.

Trong vòng lặp for, for (n = 1, m = 10, n <= m; n ++, m ++).

val = (x = 11, z = 10, x + z);

Ở ví dụ trên thì đầu tiên nó sẽ gán giá trị 11 cho x, sau đó gán 10 cho z và tiếp theo là gán 21 cho biến val. Dấu ngoặc đơn là điều cần thiết vì Dấu phẩy thường sẽ ít có sự ưu tiên hơn so với tất cả các toán tử khác.

Tổng quan về toán tử sizeof

Toán tử sizeof được hiểu là toán tử thời gian biên dịch và nó sẽ cung cấp kích thước của các toán hạng được tính bằng byte mà nó chiếm. Toán hạng có thể là một biến hoặc một hằng số, cũng có thể chỉ là một kiểu dữ liệu.

Ví dụ:

M = sizeof (int)
N = sizeof (dài)

Từ kích thước của toán tử giúp các bạn có thể xác định kích thước cấu trúc khi người lập trình không biết kích thước cụ thể là bao nhiêu. Nó cũng giúp phân bổ bộ nhớ động một cạc hiệu quả và chính xác hơn.

Yếu tổ ảnh hưởng khi bắt đầu lập trình C với các toán tử C 

Biến

Các biến được biết đến là số nhận dạng mà các giá trị có thể được chỉ định. Mỗi biến phải được khai báo với một kiểu dữ liệu như int(số nguyên) hoặc double(số dấu phẩy động), và nó chỉ có thể được gán các giá trị của kiểu đã khai báo. Ví dụ là:


int total;
double tax;
​

Bạn có thể gán giá trị bằng toán tử gán = như thế này:


total = 100;
tax = 200.5;
​

Chức năng

số cộng

Các hàm được đặt tên là các khối mã. Thư viện chuẩn C chứa nhiều hàm hữu ích, ví dụ như printf()các bạn có thể sử dụng bằng cách ‘gọi’ hàm theo tên. Với một chương trình hoàn chỉnh, bạn sẽ tạo ra nhiều hàm khác nhau. Ví dụ: bạn có thể viết hàm này được gọi là add()có hai intđối số num1và num2trả về một intgiá trị:


int add( int num1, int num2 ) {
  num1 = num1 + num2;
  return num1;
}
​

Còn nếu bạn viết add()hàm này bên trên mainhàm trong chương trình của mình, bạn có thể gọi nó bằng tên, chuyển cho nó hai đối số nguyên và hiển thị kết quả. Bạn phải viết lại hàm hoàn chỉnh như sau:


int main(int argc, char **argv){
  printf("Result = %d\n", add(2,5));
  return 0;
}
​

Khi một hàm không trả về giá trị, thì nó phải được khai báo bằng từ khóa voidnhư sau:


void sayhello() {
  printf( "Hello\n" );
}
​

Kiểm tra và so sánh

C có thể thực hiện các bài kiểm tra bằng cách sử dụng lệnh if. Biểu thức kiểm tra phải được đặt giữa các dấu ngoặc và nó phải có khả năng đánh giá đến true hoặc false. Nếu đúng thì câu lệnh sau đây kiểm tra sẽ thực thi. Theo tùy chọn, một elsemệnh đề có thể theo sau if và điều này sẽ được thực hiện nếu phép thử đánh giá là sai. Đây là một ví dụ:


if (income > 1000000) {
  bonus = 5000;
} else {
  bonus = 500;
}
​

Toán tử > so sánh hai giá trị để kiểm tra xem giá trị bên trái có lớn hơn bên phải hay không? Nếu bạn muốn kiểm tra xem giá trị bên trái có thấp hơn giá trị bên phải hay không, hãy sử dụng toán tử <. Để kiểm tra xem hai giá trị có bằng nhau không thì sử dụng toán tử ==. Hãy cẩn thận để bạn không nhầm lẫn toán tử so sánh đẳng thức == với toán tử gán =, sẽ gán giá trị ở bên phải cho một biến ở bên trái. Dưới đây là một vài toán tử so sánh khác:


==    // equals
!=    // not equals
>    // greater than
<    // less than
<=    // less than or equal to
>=    // greater than or equal to
​

Tổng kết

Mong rằng những chia sẻ trên từ Box.edu sẽ giúp các bạn nắm chắc được những kiến thức quan trọng để có thể bắt đầu lập trình C với các toán tử C một cách hiệu quả nhất. Vì hiện nay với mỗi ngôn ngữ lập trình C sẽ có rất nhiều toán tử khác nhau do đó các bạn cần tìm hiểu và nghiên cứu thật kỹ.

5/5 - (5 bình chọn)
Xin chào các bạn! Mình là Hà Nguyên Phương Hiện đang là tác giả của Box.edu.vn website nổi tiếng chuyên review, đánh giá, giới thiệu các khóa học hay nhất hiện nay.