Tổng hợp 100 câu hỏi phỏng vấn Java phổ biến nhất

Khi đi phỏng vấn cho một công việc lập trình Java thì các bạn cần tìm hiểu và nghiên cứu thật kỹ về công ty mà bạn ứng tuyển. Đồng thời suy nghĩ về các ví dụ chứng minh các kỹ năng và khả năng lập trình Java của bạn. Bạn cũng có thể nghĩ ra các tình huống và kinh nghiệm trong quá khứ để nói lên sự hiểu biết của bạn về các khái niệm lập trình Java. Để giúp các bạn có thể tự tin bước qua buổi phỏng vấn thì Box.edu sẽ gợi ý cho các bạn những câu hỏi phỏng vấn Java phổ biến nhất hiện nay nhé!

Mục lục bài viết

Tổng hợp những câu hỏi phỏng vấn Java 

tong-hop-nhung-cau-hoi-phong-van-java.jpg

Tổng hợp những câu hỏi phỏng vấn Java 

Java là gì?

Đây là câu hỏi gần như bắt buộc sẽ có trong các buổi phỏng vấn. Vì chỉ khi hiểu được khái niệm Java thì bạn mới có thể tiếp cận được ngôn ngữ lập trình này. Java được hiểu là một ngôn ngữ lập trình cấp cao độc lập với nền tảng. Nó độc lập với nền tảng vì các mã byte của nó có thể chạy ở trên bất kỳ hệ thống nào và bất kể hệ điều hành của nó là gì.

Các tính năng của Java là gì?

Các tính nắng chính của ngôn ngữ lập trình Java sẽ bao gồm:

 • Các khái niệm về lập trình hướng đối tượng (OOP)
 • Nền tảng độc lập
 • Hiệu suất cao
 • Tính đa luồng

Các khái niệm về OOP là gì?

 • Di sản
 • Đóng gói
 • Tính đa hình
 • Trừu tượng
 • Giao diện

Đóng gói dữ liệu là gì?

Đóng gói chính là một khái niệm trong Lập trình hướng đối tượng để kết hợp với các thuộc tính và phương thức trong một đơn vị duy nhất. Tính đóng gói này sẽ giúp các nhà phát triển tuân theo phương pháp tiếp cận mô-đun để phát triển phần mềm vì mỗi đối tượng có một bộ phương thức và biến riêng, giúp cho việc phục vụ các chức năng của nó một cách độc lập với các đối tượng khác. Ngoài ra còn có tính đóng gói phục vụ mục đích ẩn dữ liệu.

Đa hình là gì?

Đa hình biết đến là một giao diện có nhiều cách triển khai. Đặc điểm này cho phép bạn gán một ý nghĩa hoặc cách sử dụng khác cho một cái gì đó trong các ngữ cảnh khác nhau. Ví dụ: bạn có thể sử dụng tính đa hình để bật nhiều hơn một biểu mẫu cho các thực thể, như biến, hàm hoặc đối tượng.

Điểm khác biệt của các loại đa hình?

Hiện nay có hai loại đa hình bao gồm:

 • Tính đa hình thời gian biên dịch là quá trình nạp chồng phương thức
 • Và tính đa hình thời gian chạy sử dụng kế thừa và giao diện

Giao diện trong Java đề cập đến điều gì?

 • Giao diện trong Java chính là bản thiết kế của một lớp hoặc một tập hợp các phương thức trừu tượng và hằng số tĩnh
 • Mỗi phương thức là công khai và trừu tượng, nhưng nó sẽ không chứa bất kỳ phương thức khởi tạo nào

Các hàm tạo trong Java là gì?

Trong Java, một hàm tạo đề cập đến một khối mã được sử dụng để khởi tạo một đối tượng. Ngoài ra sẽ còn những điều sau:

 • Các trình xây dựng phải có cùng tên với tên của lớp
 • Các hàm tạo không có kiểu trả về
 • Việc tạo một đối tượng sẽ tự động gọi một hàm tạo

Giải thích các loại hàm tạo trong Java

Có 2 loại hàm tạo trong Java là hàm tạo mặc định và hàm tạo tham số.

– Nhà xây dựng mặc định 

 • Không mất bất kỳ đầu vào nào
 • Mục đích chính là khởi tạo các biến cá thể với các giá trị mặc định 
 • Được sử dụng rộng rãi để tạo đối tượng

–  Trình tạo tham số

 • Có khả năng khởi tạo các biến cá thể với các giá trị được cung cấp
 • Các hàm tạo này sẽ nhận các đối số

JDK là gì?

JDK là viết tắt của bộ công cụ phát triển Java. Nó có thể biên dịch, tài liệu và đóng gói các chương trình Java. Đồng thời còn chứa cả JRE và các công cụ phát triển.

JVM là gì?

JVM là viết tắt của máy ảo Java. Nó là một máy trừu tượng cung cấp một môi trường thời gian chạy cho phép các lập trình viên thực thi Java bytecode. JVM sẽ tuân theo đặc điểm kỹ thuật, thực hiện và ký hiệu phiên bản thời gian chạy.

JRE là gì?

JRE được hiểu là viết tắt của Java runtime environment. Đồng thời JRE đề cập đến một môi trường thời gian chạy cho phép các lập trình viên thực thi mã bytecode của Java. Ngoài ra JRE là một triển khai thực tế của JVM.

Sự khác biệt giữa bộ nhớ heap và bộ nhớ ngăn xếp là gì?

Câu hỏi phỏng vấn Java về ký ức

 • Bộ nhớ ngăn xếp chỉ được sử dụng bởi một luồng thực thi và tất cả các phần của ứng dụng đều sử dụng bộ nhớ heap

Truy cập

 •  Các luồng khác không thể truy cập bộ nhớ ngăn xếp cũng như các đối tượng được lưu trữ trong heap có thể truy cập được trên toàn cầu

Quản lý bộ nhớ

 • Ngăn xếp theo cách thức LIFO để giải phóng bộ nhớ, thêm nữa việc quản lý bộ nhớ cho heap bắt nguồn từ thế hệ liên kết với từng đối tượng

Cả đời

 • Ngăn xếp tồn tại cho đến khi kết thúc quá trình thực thi luồng. Bộ nhớ Heap tồn tại từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc quá trình thực thi ứng dụng

Cách sử dụng

 • Bộ nhớ ngăn xếp chỉ chứa các biến nguyên thủy cục bộ và tham chiếu đến các đối tượng trong không gian đốn. Bất kỳ khi nào bạn tạo một đối tượng, nó luôn được lưu trữ trong không gian heap

Trình biên dịch JIT là gì?

Trình biên dịch JIT chạy sau khi chương trình được thực thi và biên dịch mã thành một dạng nhanh hơn, lưu trữ bộ hướng dẫn gốc của CPU. 

Câu hỏi phỏng vấn Java về lớp, biến và đối tượng

cau-hoi-phong-van-java-ve-lop-bien-va-doi-tuong.jpg

Câu hỏi phỏng vấn Java về lớp, biến và đối tượng

Một lớp trong Java là gì?

Tất cả các mã Java đều được định nghĩa trong một lớp. Nó sẽ gồm các biến và phương thức.

Câu hỏi phỏng vấn Java về biến

Biến được hiểu là thuộc tính xác định trạng thái của một lớp.

Cách sử dụng một phương thức trong Java?

Các phương pháp là nơi mà logic nghiệp vụ chính xác phải được thực hiện. Phương thức chứa một tập hợp các câu lệnh hoặc hướng dẫn đáp ứng các yêu cầu cụ thể. 

Đối tượng Java là gì?

Đối tượng Java là một thể hiện của một lớp, nó có trạng thái và hành vi.

Lớp singleton là gì và cách sử dụng?

Một lớp singleton trong Java chỉ có một thể hiện. Do vậy tất cả các phương thức và biến của nó đều thuộc về trường hợp này. Khái niệm lớp singleton rất hữu ích khi nhà phát triển cần giới hạn số lượng đối tượng cho một lớp.

Hàm tạo trong Java là gì?

Mục đích duy nhất của việc sử dụng Constructors trong Java là tạo một lớp. Một số tính năng chính của hàm tạo Java bao gồm:

 • Các trình xây dựng có thể là công khai, riêng tư hoặc được bảo vệ
 • Nếu một lớp đã định nghĩa một phương thức khởi tạo với các đối số, bạn không thể sử dụng một phương thức khởi tạo không đối số mặc định – mà bạn phải viết một hàm tạo
 • Việc khởi tạo một lớp sẽ chỉ gọi chúng một lần
 • Chúng phải có cùng tên với chính lớp đó
 • Chúng không trả về giá trị và bạn không phải chỉ định từ khóa void
 • Nếu bạn không tạo một phương thức khởi tạo cho lớp, Java sẽ giúp bạn bằng cách sử dụng cái gọi là phương thức khởi tạo không đối số mặc định

Vòng lặp trong Java là gì và cách sử dụng?

 • Vòng lặp for được dùng để thực thi các câu lệnh lặp đi lặp lại trong một số lần nhất định. Vòng lặp for được sử dụng khi người lập trình biết số lần thực thi các câu lệnh
 • Vòng lặp while hữu ích khi một số câu lệnh nhất định cần phải thực thi lặp đi lặp lại cho đến khi nó đáp ứng một điều kiện. Trong vòng lặp while, nó sẽ kiểm tra điều kiện trước khi thực hiện các câu lệnh
 • Vòng lặp do while giống với vòng lặp while, trừ việc nó kiểm tra điều kiện sau khi thực hiện khối lệnh. Ngoài ra, các câu lệnh của vòng lặp do while thực thi ít nhất một lần

Câu hỏi phỏng vấn Java chuỗi

Điểm nhập trong Java là gì?

main () trong Java là điểm đầu vào cho bất kỳ chương trình Java nào, đồng thời main () luôn được viết là public static void main string args

Chuỗi args public static void main là gì?

Công khai static void main string args, còn được gọi là public static void main (String [] args) nghĩa là:

 • Công khai là một công cụ sửa đổi quyền truy cập được dùng để chỉ định ai có thể truy cập phương thức này. Ngoài ra, phương thức này có thể truy cập bởi bất kỳ lớp nào
 • Static là một từ khóa trong java để xác định khi nào nó là dựa trên lớp. main () được tạo tĩnh trong Java để truy cập nó mà không cần tạo thể hiện của một lớp. Nếu main không được đặt tĩnh, trình biên dịch sẽ ném ra một lỗi vì hàm main () được gọi bởi JVM trước khi tạo bất kỳ đối tượng nào. Nó chỉ có thể gọi các phương thức tĩnh trực tiếp thông qua lớp
 • Void là kiểu trả về của phương thức xác định phương thức. Phương thức đó không trả về giá trị
 • Main là tên của phương thức được JVM tìm kiếm như một điểm khởi đầu cho một ứng dụng. Nó cũng là phương thức nơi thực thi chính xảy ra
 • Chuỗi args [] là tham số truyền đến phương thức chính

Mục đích của các phương thức tĩnh và biến tĩnh

Các nhà phát triển sử dụng từ khóa static để tạo một phương thức hoặc biến được chia sẻ cho tất cả các đối tượng khi có yêu cầu chia sẻ một phương thức hoặc một biến giữa nhiều đối tượng của một lớp. Điều này được sử dụng thay vì tạo các bản sao riêng biệt cho từng đối tượng.

Tổng kết

Box.edu mong rằng những gợi ý về câu hỏi phỏng vấn Java ở trên sẽ giúp các bạn ứng viên phỏng vấn cảm thấy tự tin và nắm được những kiến thức cơ bản nhất. Nó cũng là tiền đề cho việc học Java của các bạn mới. Chúc các bạn thành công!

5/5 - (20 bình chọn)
Xin chào các bạn! Mình là Hà Nguyên Phương Hiện đang là tác giả của Box.edu.vn website nổi tiếng chuyên review, đánh giá, giới thiệu các khóa học hay nhất hiện nay.