Khóa học lập trình Java cơ bản cho người mới bắt đầu

Hiện nay ngôn ngữ lập trình Java còn kết hợp cùng một vài tính năng của các ngôn ngữ khác nên nó rất mạnh mẽ. Nhờ có nhiều thư viện của Java, các nhà phát triển có thể xây dựng một loạt các ứng dụng.

Java là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, giúp người mới bắt đầu có thể học dễ dàng. Phạm vi và nhu cầu của Java ngày càng phổ biến trong phát triển web, phát triển di động, Hadoop và phân tích. Ngoài ra, nền tảng Android và các thư viện của nó cũng được xây dựng bằng Java. Hôm nay Box.edu sẽ giới thiệu cho bạn Khóa học lập trình Java cơ bản cho người mới bắt đầu.

Mục lục bài viết

Tổng quan về việc học Java

tong-quan-ve-viec-hoc-java.jpg

Tổng quan về việc học Java

Ngôn ngữ lập trình Java có đặc tính là độc lập với nền tảng, do đó bạn có thể chạy nó trên bất kỳ hệ điều hành nào dù là: Linux, Windows hay Mac. Trước khi bắt đầu, bạn cần cài đặt Máy ảo Java. Bạn có thể tải xuống thông qua trang web chính thức của Sun Microsystems. Đây chính là một phần giới thiệu rất ngắn gọn, nhưng bạn sẽ có được một bức tranh rõ ràng khi mới tiếp cận với một ngôn ngữ lập trình mới.

Đối tượng và lớp

Các đối tượng này đóng vai trò là nền tảng cơ bản của Java. Chúng cũng giống với những vật thể mà chúng ta thường nhìn thấy trong thế giới thực. Giống như các đối tượng trong cuộc sống thực khác nhau về hành vi, độ phức tạp và trạng thái của chúng, các đối tượng phần mềm này cũng hoạt động tương tự. Điểm khác biệt duy nhất giữa một lớp và một đối tượng đó là một đối tượng sẽ dựa trên lớp. Trong khi các lớp có khả năng lưu trữ dữ liệu và thực hiện các chức năng cụ thể, chúng chỉ định một hành động được thực hiện, sau đó các đối tượng sẽ thực hiện các hành động này.

Cách khai báo một lớp

Khi bạn đã có cho mình ý tưởng cơ bản về ý nghĩa của một lớp thì bạn có thể dễ dàng khai báo nó. Bây giờ bạn đã có ý tưởng cơ bản về ý nghĩa của một lớp, bạn có thể khai báo nó.

lớp MyFirstClass
{
// khai báo biến
// khai báo hàm
}

Ở ví dụ trên cho thấy một khai báo lớp. Vùng ở giữa các dấu ngoặc nhọn “{” được gọi là phần thân của lớp và nó chứa mã cần thiết cho việc khởi tạo đối tượng. Bạn cũng cần lưu ý rằng một lớp có thể có các lớp con bên trong chúng. Ngoài ra, bạn có thể tạo thêm nhiều thông tin hơn khi bắt đầu khai báo lớp.

lớp MyFirst mở rộng SuperClass
{
// các trường, hàm tạo
// khai báo hàm
}

Ở đây, lớp con là “MyFirst” và “SuperClass” là lớp cha. Lớp con có thể mở rộng chức năng của lớp cha. Đây là cách bạn kế thừa một lớp. Trong đó lớp “con” kế thừa các phương thức và thuộc tính của lớp cha, vì vậy bạn không cần phải viết lại mã cho mọi lớp.

Các tính năng của Java

 • Các kiểu dữ liệu: Java hỗ trợ tất cả các kiểu dữ liệu cơ bản để lưu trữ các dạng dữ liệu khác nhau như: số nguyên, ký tự, kép, float và boolean. Java cũng hỗ trợ chuỗi, được sử dụng để lưu trữ các câu dài hoặc một chuỗi ký tự, ký hiệu và số. Các kiểu dữ liệu này đóng vai trò là xương sống cho ngôn ngữ Java
 • Câu lệnh điều kiện: Java có ba cấu trúc câu lệnh điều kiện cơ bản, giúp đưa ra quyết định dựa trên các tình huống khác nhau. Ba câu lệnh này là: if, switch và bậc ba.

Những kiến thức cần biết trong học Java

Cú pháp cho câu lệnh if

nếu (Điều kiện)
{
// thân hình
}
khác
{
//thân hình
}

Các câu lệnh if-else lồng nhau

nếu (Điều kiện 1)
{
// thân hình
}
else if (Điều kiện 2)
{
// thân hình
}
else if (Điều kiện 3)
{
// thân hình
}
khác
{
//thân hình
}

Tuyên bố chuyển đổi 

chuyển đổi (lựa chọn)
{
case 1: // Các câu lệnh
phá vỡ;
case 2: // Các câu lệnh
phá vỡ;
Mặc định: System.out.println ("Lựa chọn Sai");
}

Toán tử bậc ba

Tương tự như một câu lệnh if:

(Điều kiện1: Điều kiện2)? ĐÚNG VẬY; SAI;

Looping

Cũng giống như các ngôn ngữ khác, Java cũng hỗ trợ ba cấu trúc lặp. Việc lặp lại xảy ra khi một tập hợp các câu lệnh phải được thực hiện trong một khoảng thời gian xác định hoặc vô hạn. Ba cấu trúc lặp đó là: for, while và do-while.

Cú pháp học Java

cu-phap-hoc-java.jpg

Cú pháp học Java

Vòng lặp for

for (khởi tạo; điều kiện; tăng / giảm)
{
// câu lệnh để thực thi
}

Vòng lặp While  

Nó thường được sử dụng khi không biết trước số lần lặp lại là bao nhiêu.

while (Điều kiện)
{
// Tập hợp các câu lệnh
}

Vòng lặp Do-While

Được sử dụng khi vòng lặp được thực hiện ít nhất một lần trước khi điều kiện được kiểm tra.

làm
{
// tập hợp các câu lệnh
} while (Điều kiện);

Vòng lặp

nhập java.util.Scanner; // Nhập lớp Máy quét được sử dụng để lấy đầu vào của người dùng
giai thừa lớp
{
public static void main (String args []) // khai báo phương thức chính
{
int n, c, fact = 1;
System.out.println ("Nhập một số"); // Thông báo cho người dùng
Máy quét trong = Máy quét mới (System.in);
n = in.nextInt ();
if (n <0) // điều kiện của câu lệnh if
System.out.println ("Số phải không âm.");
khác
{
for (c = 1; c <= n; c ++) // Thực hiện vòng lặp for Để tính giai thừa của số
{
sự thật = fact * c;
}
System.out.println ("Giai thừa của" + n + "bằng vòng lặp For =" + fact);
}
int x = 1;
thực tế = 1;
while (x <= n)  // Thực hiện vòng lặp while Để tính giai thừa của số
{
thực tế = fact * x;
x ++;
}
System.out.println ("Giai thừa của" + n + "sử dụng vòng lặp While =" + fact);
}
}

Đầu ra

 • Nhập số 5
 • Giai thừa của 5 sử dụng vòng lặp For = 120
 • Giai thừa của 5 sử dụng vòng lặp While = 120

Giai thừa được tính bằng vòng lặp for và while của số, do người dùng nhập vào. Cả hai vòng đều cho cùng một câu trả lời.

Thao tác với chuỗi và thao tác với chuỗi được hiểu là một trong những thành phần tốt nhất và quan trọng nhất của khóa học Java. Lớp chuỗi có nhiều hàm được tích hợp sẵn, giúp cho các thao tác với chuỗi dễ dàng hơn. Một số hàm lớp String là:

 • Đến trường hợp trên()
 • toLowerCase ()
 • str.length ()
 • str.concat (“Chuỗi để thêm”)

Ví dụ về thao tác chuỗi:

nhập java.util. *;
lớp StringDemo
{
public static void main (String args [])
{
Chuỗi str1, str2 = "";
Scanner scant = Máy quét mới (System.in);
System.out.println ("Cho tôi một chuỗi");
str1 = scant.nextLine (); // Đầu vào chuỗi
int length = str1.length (); // Trả về độ dài của chuỗi được truyền vào
System.out.println ("Độ dài chuỗi" + độ dài);
str2 = str1.toUpperCase (); // chuyển đổi chuỗi thành chữ hoa
System.out.println ("Chuỗi trong chữ hoa" + str2);
str2 = str1.toLowerCase (); // chuyển đổi chuỗi thành chữ thường
System.out.println ("Chuỗi trong LowerCase" + str2);
str2 = str1.concat ("Tôi là Chuỗi mới"); // Tính tổng chuỗi với giá trị đã truyền
System.out.println ("Đã thêm chuỗi" + str2);
}
}

Đầu ra:

 • Cho tôi một chuỗi Hello String
 • Độ dài chuỗi 12
 • Chuỗi bằng chữ hoa HELLO STRING
 • Chuỗi viết thường, xin chào chuỗi
 • Đã thêm chuỗi Xin chào Chuỗi Tôi là Chuỗi mới
 • Kết quả của tất cả các giá trị được trả về bởi các hàm chuỗi được in ra màn hình

Chức năng của ngôn ngữ lập trình Java

Java cung cấp các tính năng mà bạn có thể khai báo và sử dụng các lớp và hàm này. Điều này giúp làm cho mã dễ dàng hơn để xử lý và gỡ lỗi trong quá trình thử nghiệm. Nhóm mã trong các lớp và hàm cung cấp khả năng sử dụng lại mã của bạn. Có nghĩa là bạn có thể nhập lớp của mình từ các chương trình khác và sử dụng lại chúng trong các chương trình hiện tại. Các lớp Java có thể được truy cập bằng cách tạo các đối tượng của chúng và các đối tượng của lớp được sử dụng để truy cập vào các hàm được khai báo bên trong lớp.

chào lớp
{
public int MyFirstFunction ()
{
// Nội dung hàm
trở về
}
}

“MyFirstFunction” là tên của hàm được khai báo với kiểu dữ liệu int. Chúng ta có thể khai báo hàm của bất kỳ kiểu dữ liệu nguyên thủy nào. 

public int MyFirstFunction ()

public double MyFirstFunction ()

public char MyFirstFunction ()

public float MyFirstFunction ()

Kiểu dữ liệu của hàm được khai báo cho chúng ta biết rằng một hàm sẽ trả về kiểu giá trị nào. Nếu chúng ta sử dụng void thay vì kiểu dữ liệu có nghĩa là hàm không trả về bất kỳ giá trị nào.

công khai My Chức năng ()

Khóa học Java cho người mới bắt đầu

khoa-hoc-java-cho-nguoi-moi-bat-dau.jpg

Khóa học Java cho người mới bắt đầu

Khóa học: Lập trình Java trong 4 tuần

Thời lượng: 18 giờ 54 phút

Giáo trình: 90 bài giảng

Hiện nay ngôn ngữ Java ngày càng phổ biến và được nhiều người ưa chuộng trong quá trình học lập trình. Tuy nhiên thì không phải ai cũng tìm được cho mình một khóa học chất lượng, do đó mà chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn khóa học lập trình Java online tại Unica: “Lập trình Java trong 4 tuần” của Giảng viên Trần Duy Thanh.

Với lộ trình 90 bài giảng được chia thành 11 phần rõ ràng, cụ thể được chính Giảng viên với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khoa học máy tính, công nghệ thông tin trực tiếp biên soạn. Đến với khóa học này bạn sẽ được cung cấp kiến thức toàn diện về ngôn ngữ Java. Đặc biệt bạn sẽ nắm được các kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, chuỗi mảng cấu trúc trong Java. Ngoài ra còn được bổ sung kiến thức học Java nâng cao như: Swing hay kết nối cơ sở dữ liệu khác.

Ngoài việc được trang bị kiến thức cơ bản về lập trình Java thì bạn còn tiếp cận được lập trình Android một cách dễ dàng, ứng dụng vào thực hành giúp cho việc nắm bắt thông tin được tốt hơn, hơn hết là bạn có thể viết được một phần mềm quản lý cho khách hàng bằng ngôn ngữ Java.

Nếu bạn là người mới và chưa biết cách học Java như thế nào thì khóa học Lập trình Java trong 4 tuần chính là một sự lựa chọn hữu ích dành cho các bạn. Đăng ký tham gia ngay nhé!

Tổng kết

Box.edu hy vọng rằng những thông tin trên sẽ giúp các bạn cảm thấy việc học Java trở nên đơn giản hơn nhiều. Từ đó có thể tự tin tìm hiểu và trau dồi kiến thức cần thiết về ngôn ngữ lập trình này. Chúc các bạn thành công!

5/5 - (20 bình chọn)
Xin chào các bạn! Mình là Hà Nguyên Phương Hiện đang là tác giả của Box.edu.vn website nổi tiếng chuyên review, đánh giá, giới thiệu các khóa học hay nhất hiện nay.